การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ

การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ

แนวทางการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศของเด็กไทย

เอกสารที่ต้องใช้ในการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศของเด็กไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลเมืองของสหรัฐอเมริกาที่รับสัญชาติไทยสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ที่ http://travel.state.gov/adoption_thailand.html

แนวทางการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศของเด็กไทย

1. จำเป็นที่ผู้สมัครจะต้องยื่นคำขอรับบุตรบุญธรรมผ่านหน่วยงานสวัสดิการสังคมที่มีอำนาจในประเทศของตน เช่น องค์กรของรัฐที่รับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคม หรือองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อสวัสดิการเด็กที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ดำเนินการเรื่องดังกล่าว การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ (เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ)
2. ภายใต้พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 ของประเทศไทย การสมัครรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศทั้งหมดจะต้องดำเนินการผ่านกรมประชาสงเคราะห์ (DPW) หรือหน่วยงานสวัสดิการเด็กที่ไม่ใช่ภาครัฐ ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจาก DPW (หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต) ใน ความร่วมมือกับหน่วยงานผู้มีอำนาจและภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการรับบุตรบุญธรรมแห่งประเทศไทย สมาชิกคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ผู้อำนวยการใหญ่ของ DPW ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการ ในขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์รับเลี้ยงเด็ก DPW ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ

3. คุณสมบัติเบื้องต้นของการสมัครรับบุตรบุญธรรมมีดังนี้:-

– มีอายุอย่างน้อย 25 ปี และมีอายุมากกว่าบุตรที่จะรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมอย่างน้อยสิบห้าปี
– มีสิทธิรับบุตรบุญธรรมเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของประเทศภูมิลำเนาที่เกี่ยวข้อง
– มีคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
4. ใบสมัครและเอกสารการรับบุตรบุญธรรม รวมถึงเอกสารการรับบุตรบุญธรรมหรือญาติ จะต้องส่งโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจไปยัง DPW หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต ในการนี้ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจะต้องจัดเตรียมเอกสารสามฉบับให้กับ DPW หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตดังต่อไปนี้:-

4.1 รายงานการศึกษาที่บ้านจัดทำโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจซึ่งควรรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สมัคร สถานะทางครอบครัว ทรัพย์สิน หนี้สิน และฐานะทางการเงิน ชื่อเสียงส่วนบุคคล สภาพที่อยู่อาศัย ขนาดวุฒิภาวะของครอบครัว และความสามารถในการให้ ความรักและการดูแลเด็ก แรงจูงใจและเหตุผลพิเศษใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพและความสนใจของเด็ก ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและภาระผูกพันกับเด็กที่เกิดจากการแต่งงานครั้งก่อน (ถ้ามี) และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร

4.2 หนังสือรับรองจากหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ แล้วแต่กรณี เพื่อยืนยันว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติในการรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศของตน และเหมาะสมที่จะเป็นบิดามารดาบุญธรรมของเด็กต่างด้าวทุกประการ

4.3 คำแถลงที่จัดทำโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจตกลงที่จะควบคุมดูแลการจัดหาเด็กก่อนการรับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับมอบตำแหน่งดังกล่าว และจัดให้มีรายงานความคืบหน้าอย่างน้อยทุกสองเดือนแก่ DPW ระยะเวลาการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมคือช่วงทดลองงานอย่างน้อยหกเดือน

5. ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครอย่างเป็นทางการ (ตามที่แนบมา) และส่งคืนให้กับ DPW หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตผ่านทางหน่วยงานที่มีอำนาจ แบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนดังกล่าวจะต้องแนบมาพร้อมกับเอกสารที่จำเป็นเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

– ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันสุขภาพกายที่ดี ความมั่นคงทางจิต และภาวะมีบุตรยากของผู้สมัคร (ถ้ามี)
– เอกสารรับรองการสมรส
– เอกสารรับรองอาชีพและรายได้
– เอกสารรับรองสถานะทางการเงิน
– เอกสารรับรองทรัพย์สิน
– จดหมายแนะนำโดยการอ้างอิงอย่างน้อยสองครั้ง
– สารสกัดจากคำพิพากษาหย่าของผู้สมัคร (ถ้ามี)
– ภาพถ่ายของผู้สมัครขนาด 4.56 x 6 เซนติเมตร อย่างละ 4 รูป รวมรูปถ่ายบุตรของผู้สมัคร (ถ้ามี) และบริเวณบ้านของพวกเขา
– เอกสารจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ที่อนุญาตให้มีการตรวจคนเข้าเมืองของเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
– คำยืนยันจากหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าหลังจากการรับบุตรบุญธรรมสิ้นสุดลงภายใต้กฎหมายไทยแล้ว จะต้องถูกต้องตามกฎหมายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศของผู้สมัครเมื่อถึงกำหนด

6. เอกสารทั้งหมดจะต้องเป็นต้นฉบับและตรวจสอบโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศของผู้สมัคร หรือส่งผ่านช่องทางการทูต ดังนั้น โปรดทราบว่าภาษาราชการของเราคือภาษาไทย อย่างไรก็ตาม ภาษาอังกฤษสามารถใช้ได้ ดังนั้นเอกสารภาษาอื่นจะต้องแนบมาพร้อมกับคำแปลทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย

7. สำหรับผู้สมัครที่อาศัยอยู่ชั่วคราวในต่างประเทศ จะต้องจัดทำรายงานการศึกษาที่บ้าน และคุณสมบัติในการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศจะต้องได้รับการประเมินและยืนยันโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจในประเทศที่มีภูมิลำเนาของตน เว้นแต่ผู้สมัครจะอาศัยอยู่ในประเทศนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีก่อนยื่นใบสมัครและจะอยู่ในประเทศนั้นจนกว่าการรับบุตรบุญธรรมจะสิ้นสุดลง อาจขอความร่วมมือจากหน่วยงานผู้มีอำนาจในประเทศที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ชั่วคราวได้ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอาจจัดทำรายงานการศึกษาที่บ้านและดูแลการจัดตำแหน่งก่อนการรับบุตรบุญธรรมเมื่อถึงกำหนด สิทธิ์ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศอาจได้รับการยืนยันจากสถานทูตของประเทศที่มีภูมิลำเนาในประเทศนั้น ๆ นอกจากนี้ การอนุญาตให้เด็กเป็นบุตรบุญธรรมเข้าประเทศจะต้องได้รับการยืนยันจาก DPW โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ

8. เมื่อได้รับเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว ในบางกรณี เอกสารเหล่านั้นจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการการรับบุตรบุญธรรม จากนั้นจะมีการแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบผ่านหน่วยงานผู้มีอำนาจว่าพวกเขาจะได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ปกครองบุญธรรมหรือไม่

9. ในกรณีที่ใบสมัครได้รับการดำเนินการผ่าน DPW DPW จะเป็นผู้จัดเตรียมการจับคู่ระหว่างผู้ที่คาดว่าจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมกับเด็กที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ

10. ในกรณีที่ใบสมัครรับบุตรบุญธรรมได้รับการดำเนินการผ่านหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต DPW มีสิทธิ์ตรวจสอบและตรวจสอบ (หากจำเป็น) ภูมิหลังของเด็กที่จะรับเป็นบุตรบุญธรรม เพื่อยืนยันว่าเด็กนั้นมีความพร้อมตามกฎหมายสำหรับการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ การสอบสวนนี้จะต้องดำเนินการก่อนที่จะยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการรับบุตรบุญธรรม

11. หลังจากการจับคู่แล้ว ภาพถ่ายและข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังและสุขภาพของเด็กจะถูกส่งผ่านหน่วยงานผู้มีอำนาจไปยังผู้ที่คาดว่าจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมเพื่อประกอบการพิจารณา

12. ในกรณีที่ผู้ที่คาดว่าจะเป็นบิดามารดาบุญธรรมยอมรับเด็ก คดีดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการการรับบุตรบุญธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ตามลำดับ เพื่ออนุมัติการวางตำแหน่งก่อนการรับบุตรบุญธรรม

13. ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติการรับบุตรบุญธรรม DPW หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจะทำการนัดหมายที่แน่นอนเพื่อให้ผู้ที่คาดว่าจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมเดินทางมาประเทศไทยเพื่อพบปะและสัมภาษณ์จากคณะกรรมการการรับบุตรบุญธรรม จากนั้นจึงรับ เด็กสำหรับตำแหน่งก่อนการรับบุตรบุญธรรม หากบิดามารดาบุญธรรมคนใดคนหนึ่งสามารถเดินทางดังกล่าวได้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สมรสที่ไม่อยู่ด้วย

14. สำหรับการรับบุตรบุญธรรมครั้งที่สองของเด็กไทย สามารถขอให้นักสังคมสงเคราะห์ DPW พาเด็กไปยังประเทศที่คาดว่าจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมได้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดจะจ่ายโดยผู้ที่คาดว่าจะเป็นพ่อแม่บุญธรรม

15. สำหรับเด็กที่ได้รับการจัดสรรโดย DPW DPW จะอำนวยความสะดวกในการออกเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทางของเด็ก ดังนั้น ผู้ที่คาดว่าจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมควรอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณสองสัปดาห์เพื่อจุดประสงค์นี้ ผู้ที่คาดว่าจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทางของเด็กที่จะรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม เช่น ค่าหนังสือเดินทาง และค่าเครื่องบิน

16. เมื่อเดินทางกลับประเทศแล้ว ผู้ที่คาดว่าจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมจะต้องรายงานต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจ เพื่อให้สามารถเริ่มการกำกับดูแลตำแหน่งก่อนการรับบุตรบุญธรรมได้

17. เมื่อได้รับรายงานอย่างน้อยทุกสองเดือนเกี่ยวกับตำแหน่งก่อนการรับบุตรบุญธรรม และหากตำแหน่งนั้นได้รับการประเมินในเชิงบวก DPW จะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการการรับบุตรบุญธรรมเพื่อขออนุมัติการสรุปการรับบุตรบุญธรรมดังกล่าวภายใต้กฎหมายไทยโดยการจดทะเบียน . การตัดสินใจของคณะกรรมการจะได้รับการแจ้งไปยังผู้ที่คาดว่าจะเป็นบิดามารดาบุญธรรมอีกครั้งผ่านหน่วยงานผู้มีอำนาจ

18. มีภาระผูกพันที่ผู้ที่คาดว่าจะเป็นบิดามารดาบุญธรรมจะต้องลงทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายไทยภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากรับทราบการแจ้งเตือนดังกล่าว การลงทะเบียนสามารถดำเนินการได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสำนักงานเขตใด ๆ ในประเทศไทย การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมจะสิ้นสุดลงภายใต้กฎหมายไทย หลังจากนั้น การดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น ๆ จะต้องดำเนินการ โดยหน่วยงานผู้มีอำนาจจะต้องแจ้งผลให้ DPW ทราบ

19. โปรดทราบว่าไม่สามารถสมัครเป็นบุตรมากกว่าหนึ่งคนในคราวเดียวได้ ยกเว้นฝาแฝด พี่น้อง หรือในกรณีการรับบุตรบุญธรรมของคู่สมรสชาวไทยของผู้สมัคร และไม่น่าเป็นไปได้ที่เด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบจะถูกทอดทิ้ง อายุหนึ่งปีจะสามารถรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศได้ สำหรับระยะเวลาในการดำเนินการคำขอรับบุตรบุญธรรมนั้น ไม่สามารถระบุความยาวดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ความครบถ้วนของเอกสารที่จำเป็น และความพร้อมของเด็กเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละครอบครัวของผู้ที่คาดว่าจะเป็นพ่อแม่บุญธรรม

-

ศูนย์รับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
กรมประชาสงเคราะห์
ถนนราชวิถี
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
สิงหาคม 2540

หากต้องการคำแนะนำด้านกฎหมายโปรดติดต่อ

โพสต์ล่าสุด
โพสต์หมวดหมู่

แบบฟอร์มสอบถาม

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างแล้วเราจะดำเนินการ
ติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด!

ตัวอย่างแบบเลื่อนลง

    กำหนดเวลาการนัดหมาย
    หรือ